Zásady zpracování osobních údajů

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Melogee, s.r.o., IČ: 07760884, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 307199 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Melogee“) a jsou účinná od 2. 1. 2019.

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech osob, kteří Melogee poskytli své údaje při vytvoření žádosti o rezervaci služeb poskytující Melogee na webových stránkách www.melogee.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace s Melogee, při vytvoření rezervace služeb poskytující Melogee na webových stránkách www.melogee.reservio.com, při rezervaci místa na workshopu nebo akci pořádané Melogee, nebo při přihlášení k odběru newsletterů.

Jaké údaje zpracováváme

 • Melogee zpracovává osobní údaje, které nám sami poskytnete. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.

 • Melogee není schopné kontrolovat veškerý obsah tvořený osobami, kteří provedli rezervace služeb Melogee přímo uživateli. Pokud uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby ke zveřejnění osobních údajů udělili svůj souhlas. Pokud jakýkoli uživatel zjistí, že došlo zveřejnění osobních údajů v rozporu s těmito pravidly, může se obrátit na Melogee. 

 • Osobních údajů zachycených fotografiemi nebo jinými záznamy projevů fyzických osob během workshopů a akcí pořádanými Melogee.

 • Údaje získané cookies nezpracovává Melogee, ale poskytovatel webové platformy Squarespace Ireland Ltd., jehož zásady zpracování osobních údajů najdete na jeho webu.

Pro jaké účely údaje zpracováváme

 • Pro vyřízení Vaší rezervace služeb Melogee využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje.

 • Pro nabídku našich služeb a propagaci Melogee formou obchodních sdělení využívá Melogee primárně e-mailovou adresu. V tomto případě probíhá zpracování pouze po udělení Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete Melogee při přihlášení k odběru newsletterů.

 • Fotografie a multimediální záznamy jsou využívány k propagačním a marketingovým účelům na webových stránkách Melogee www.melogee.cz, v obchodních sděleních Melogee nebo na profilu Melogee na platformě poskytované společností Facebook, Inc. (www.facebook.com/melogeeprague/)

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Osoby, které se v minulosti přihlásili k odběru newsletterů, mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení Melogee, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení; nebo

 • požádat o zrušení zaslání obchodních sdělení Melogee na e-mailové adrese info@melogee.cz.

Kdo má přístup k údajům

 • Veškeré osobní údaje, které poskytnete, jsou zpracovávány Melogee.

 • Osobní údaje Melogee s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám.

jak údaje zpracováváme

 • Melogee osobní údaje zpracovává manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

Jak dlouho údaje zpracováváme

 • Obchodní sdělení jsou zasílána osobám, kteří se přihlásili k odběru newsletterů, do doby, kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo po dobu 2 let po posledním odeslání obchodního sdělení na základě souhlasu.

 • Údaje poskytnuté při rezervaci slušeb Melogee jsou ukládána na dobu neurčitou.

 • Fotografie a multimediální záznamy jsou ukládána na dobu neurčitou.

Jak nás kontaktovat

 • Prostřednictvím emailové adresy info@melogee.cz.

Jaká jsou vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Melogee a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Melogee zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Melogee.

 • Přístup k údajům, které jste Melogee poskytli, ať již v průběhu rezervace služeb Melogee nebo při přihlášení k odběru newsletterů. V případě uplatnění tohoto práva Vám Melogee potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Melogee zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Melogee nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Melogee Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Melogee k jinému subjektu, kdy Melogee předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.